Gorąco polecam

FacebookLike Box

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
6 Lutego 2023
Imieniny obchodzą
Angel, Angelus, Antoni, Bogdana, Bohdan,
Bohdana, Dorota, Ksenia, Szymon, Tytus

Do końca roku zostało 329 dni.
Zodiak: Wodnik
Regulamin Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 listopada 2014 09:22

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia


Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 § 1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa zgodnie z założeniami Statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego Regulaminu.                                                  

 § 2.        

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne  Zgromadzenie Członków. (Przewodniczący, sekretarz i członek.)

2.          Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą sprawy wymienione w § 20, 28, 29, 30. Statutu Stowarzyszenia.

3.      W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

a)      dokonać co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

b)      składać Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia JUTW.

c)      Występowania do Zarządu Stowarzyszenia JUTW z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień.4.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

                                                                        § 3

1. Komisja Rewizyjna zbiera się  w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce i godzinę posiedzenia oraz przedstawia tematykę posiedzenia.

3.   Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.

4.   Przewodniczący Komisji prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad i zgodnie ze Statutem i Regulaminem. 

5.   W posiedzeniu komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.  

                                                                  § 4

1.      Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy składu Komisji.

3.      W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

4.      Projekt uchwał powinien zawierać:

a)      tytuł uchwał,

b)      podstawę prawną uzasadniającą  podjęcia uchwały,

c)      określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

d)      termin wejścia w Zycie uchwały.

5.      Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.

6.      Uchwały podpisuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.    

                                                           § 5

1.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokolanta wyznacza przewodniczący

2.      Protokół zawiera:

a)      datę posiedzenia,

b)      porządek obrad,

c)      krótki przebieg dyskusji,

d)      wyniki głosowań,

e)      numery i tytuły podjętych uchwał.

3.      Do protokołu dołącza się  oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Komisji Rewizyjnej.

4.      Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał. 

                                                                         § 6             

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

           § 7             

Członkom Komisji Rewizyjnej nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.  

   § 8

1.      Sprawy dotyczące sposobu obradowania a nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2.      Wprowadzenie zmian  niniejszym regulaminie może nastąpić na wniosek co najmniej 2/3 składu Komisji Rewizyjnej.

3.      Zmiany w regulaminie wprowadza się w formie uchwały Walnego Zebrania Członków. 

                                                                              § 9   

  Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez Walne Zebranie Członków 22.11.2014r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Poprawiony: niedziela, 23 listopada 2014 12:12
 
Copyright © 2023 jutw-jarocin.cba.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.